Osmanlı’nın Yükseliş Dönemi Padişahları

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

’nın bir cihan devleti olduğu, en parlak yükseliş dönemini sizler için yazdık.

Fatih‘in İstanbul’u fethettiği 1453 yılından Sokullu Mehmet Paşa‘nın öldüğü 1579 yılına kadar geçen sürede Osmanlı’nın şahlanışını görebiliriz.

Yükselişin ilk padişahı:

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

1- Fatih Sultan Mehmet (II. Mehmet)

Osmanlı’nın yedinci padişahıdır. İlk olarak 1444 yılında babasının isteği üzerine tahta çıksa da henüz çocuk yaşta olduğu için 1446 yılında babasının lehine tahttan çekilmiştir. Asıl saltanatı, babası II. Murat‘ın öldüğü 1451 yılında başlayıp Memlük Devleti üzerine sefere giderken Gebze dolaylarında bulunan Hünkar Çayırı‘nda konakladığı sırada gut hastalığı sebebiyle öldüğü 1481 yılına dek sürmüştür.

 • İstanbul‘u fethetmiş, Bizans’ı tamamen yıkmıştır.
 • Anadolu‘da siyasi birliği sağlamış, Akkoyunlular gibi büyük beylikleri kendine biat ettirmiştir.
 • Kırım‘ı Osmanlı topraklarına katmıştır.
 • Rum İmparatorluğu‘na son vermiştir.
 • Karadeniz‘i Türk gölü haline getirmiştir.
 • Eyüp Camii‘ni yaptırmıştır.
 • Ali Kuşçu gibi büyük ilim ve bilim insanlarını İstanbul‘da toplamıştır.
 • Balkanlar‘a birçok kez sefer düzenlemiş; EflakBoğdan, Sırbistan, BosnaHersek, Arnavutluk ve Mora Yarımadası gibi Balkan ülkelerini fethetmiştir.
 • Topkapı Sarayı‘nı inşa ettirmiştir.
 • Otoritesini güçlendirmek için ‘devşirme sistemi‘ni getirmiştir.
 • Devletin bekası için kardeş katlinin vacip olduğunu söyleyerek bunu kanunlaştırmıştır.

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

2- Bayezid Han (II. Bayezid)

Osmanlı’nın sekizinci padişahıdır. 1481 yılından 1512 yılında oğlu Selim tarafından tahttan indirilene dek 31 yıl sultanlık yapmıştır. Yükselişin en sakin ve pasif padişahıdır. Genel olarak sanatsal ve dini bir yaşam sürmüştür. ‘Cem Sultan Olayı’ uzun süre kendisini uğraştırmıştır.

 • Şah Kulu İsyanları‘nı bastırmıştır.
 • Karamanoğulları Beyliği‘ni tamamen Osmanlı hakimiyetine almıştır.
 • Kili ve Akkirman‘ı Osmanlı’nın mülkü haline getirmiştir.
 • İspanya‘daki Müslümanlara yardım ederek onları güvenli bir şekilde Osmanlı’ya getirtmiştir.
 • Bayezid Camii‘ni inşa ettirmiştir.

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

3- Yavuz Sultan Selim Han (I. Selim)

Osmanlı’nın dokuzuncu padişahıdır. 1512 – 1520 yılları arasındaki sekiz yıllık kısa saltanatına birçok fetih sığdırmıştır. Babasını 1512 yılında tahttan indirerek sultan olmuştur. Sert mizacına rağmen kalemi güçlü bir şairdir. Şiirdeki ustalığını bu dörtlükle gösterebiliriz:

Sanma şâhım herkesi sen sâdıkâne yâr olur
Herkesi sen dost mu sandın belki ol ağyâr olur
Sâdıkâne belki ol bu âlemde dildâr olur
Yâr olur ağyâr olur dildâr olur serdâr olur

Hırsı ve dehası dedesi Fatih’e benzerdi. Dedesinin aksine doğu yönüne yaptığı seferlerle cümle Osmanlı mülkünü neredeyse üç katına çıkarmıştır (2.375.000 km2’den 6.557.000 km2).

 • Memlük Devleti‘ni ortadan kaldırarak halifeliğin Osmanlı’ya geçmesini sağlamıştır.
 • İran‘la yaptığı Çaldıran Savaşı‘nda büyük bir galibiyet almıştır.
 • Doğu’daki önemli ticaret yollarını ele geçirmiştir.
 • Dulkadiroğlu Beyliği‘ne son vermiştir.
 • Mısır‘a düzenlediği sefer neticesinde MısırFilistinSuriye topraklarını Osmanlı himayesi altına almıştır.
 • Doğu Akdeniz artık Osmanlı himayesindeydi.
 • Son olarak ta Hicaz‘ı Osmanlı’ya kazandırmıştır.

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

4- Kanuni Sultan Süleyman Han (I. Süleyman)

Osmanlı’nın onuncu padişahıdır. Yavuz’un kısa süren saltanatından sonra Manisa Şehzade’si Süleyman, 1520 yılında babasının ölümü üzerine tahtın sahibi olmuştur. 1566 yılında Avusturya seferi sırasında Zigetvar‘da ölene dek toplam 46 yıl tahtta kalmıştır. Kuşkusuz Osmanlı’nın Batı ve Doğu’da en geniş topraklarına ulaştığı ve Süleyman’ın sayısız seferleri sebebiyle Garb topraklarında ‘Muhteşem Süleyman‘; Anadolu ve Doğu’da ise hazırladığı kanunnameler ve adalete olan duyarlılığı neticesinde ‘Kanuni Sultan Süleyman‘ olarak bilinir. Aynı zamanda “Muhibbi“mahlasıyla divan şiirine birçok eser bırakmıştır. Ayrıca maharetli bir kuyumcu ustasıdır.

 • Belgrad‘ı fethetmiştir.
 • Rodos‘u Osmanlı’nın bir adası haline getirmiştir.
 • Mohaç Meydan Muharebesi‘ yle Macaristan‘ı tarihin en hızlı galibiyetiyle almıştır.
 • Çıkan birçok isyanı bastırmıştır. Bunlardan bazıları: Kalender Şah İsyanıCanbirdi Gazali İsyanı‘dır.
 • Birçok kez Viyana‘yı kuşatsa da uzun süren sefer ve olumsuz hava koşulları sebebiyle alamamıştır.
 • Fransa‘ya kapitülasyonlar verilmiştir.
 • Barboros HayrettinOsmanlı himayesi altına girerek Cezayir‘i Osmanlı‘ya hediye etmiştir.
 • Trablusgarp fethedilmiştir.
 • AkdenizTürk gölü haline getirilmiştir.
 • Büyük Haçlı Donanması‘nı Preveze Deniz Savaşı‘nda ağır mağlubiyete uğratmıştır.
 • İran‘a seferler düzenledi. Tebriz ve Bağdat‘ı ele geçirdi.
 • Süleymaniye Camii‘ni üstad Mimar Sinan‘a inşa ettirmiştir.

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

5- II. Selim

Osmanlı’nın on birinci padişahıdır. Babası Kanuni’den dolu bir hazine ve uçsuz bucaksız bir imparatorluk devralmıştır. 1566 – 1574 yılları arasında 8 yıl tahtta kalmıştır. Sokullu Mehmet Paşa ve Turgut Reis gibi önemli devlet adamlarına sahiptir. Kendisi zevklerine düşkün bir olarak ta bilinir.

 • Sakız ve Kıbrıs adalarını fethetmiştir.
 • İnebahtı Deniz Seferi‘nde mağlup olsa da donanma kısa sürede toparlanmıştır.
 • Selimiye Camii‘ni Mimar Sinan‘a inşa ettirmiştir.

Osmanlı’nın ‘altın çağı‘ olarak nitelendirildiği yükselme dönemini kısaca anlattık. Söylenecek onlarca kelamı bu yazıya sığdırmak mümkün değildir. Amacımız sizlerde ufak ta olsa bir ön izlenim oluşturmaktır.

Bir önceki yazımız olan Türkiye'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'nde Yer Alan Kültürel Yerleri başlıklı makalemizde dünya mirasları listesi, tatil ve unesco hakkında bilgiler verilmektedir.

Osmanlı'nın Yükseliş Dönemi Padişahları

 • Site İçi Yorumlar

En az 10 karakter gerekli
Makale gönderim sistemimize hoş geldiniz

Galeri Alanı

828 x 478